Calendar and Clock
QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: anti-aging@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ): สถานที่เรียน กรุงเทพฯ
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=10680
 
 
ประกาศเมื่อ : 8/03/2560  

 

templatemo.com