QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ข่าวรายละเอียดโครงการFellowship 1ปี
 
 

- เวชศาสตร์ชะลอวัย

- ตจวิทยา

- วิทยาศาสตร์ชะลอวัย

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/02/2563  

 

templatemo.com