QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคประชาชน (รุ่นที่ 3) โครงการร่วม
 
 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 1. โครงการ หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคประชาชน (รุ่นที่ 3) โครงการร่วม
 2. ชื่อหัวหน้าโครงการศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย  ตำแหน่ง ที่ปรึกษา สำนักวิชา
 3. ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 4. ชื่อวิทยากรผศ.ดร.นพ. เทพ เฉลิมชัย
 5. ผู้เข้าร่วม ประชาชนทั่วไป จำนวน   40   คน

อบรมหัวข้อ :“ป้องกันโรคมะเร็งและปัจจัยเสี่ยง"

วันที่จัดกิจกรรม: วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วิทยากร : ผศ. ดร.นพ.เทพ เฉลิมชัย วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เวลา13.00 น. ชั้น 4 อาคารปัญญานันทานุสรณ์

กิจกรรม:ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันอาทิตย์

เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม:ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และ ชุมชน

หลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการ:

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้เชิงศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยสู่ชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เผยแพร่ มหาวิทยาลัย และ สำนักวิชาให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งส่งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีในสังคมและชุมชนในประเทศ

วัตถุประสงค์กิจกรรมโครงการ:

 1. เพื่อเป็นให้ความรู้ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง แก่กลุ่มประชากรทั่วไป
 2. เพื่อเป็นให้ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง แก่กลุ่มชุมชน
 3. เพื่อเป็นให้ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง แก่กลุ่มผู้สูงอายุ
 4. เพื่อเป็นให้คำปรึกษาและให้บริการการรักษา ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง แก่ผู้สูงอายุ
 5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้าน ศาสตร์ชะลอวัย ให้แก่กลุ่มประชากรผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพมากขึ้น
 6. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีในสังคมและชุมชน ของชมรมผู้สูงอายุ ที่วัด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ชุมชนเข้มแข็ง และ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีในสังคมและชุมชน ของชมรมผู้สูงอายุ ที่วัด
 2. กลุ่มประชากรทั่วไป ได้ ความรู้ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชากรทั่วไป ได้ ความรู้ด้านโรคมะเร็ง การป้องกันและปัจจัยเสี่ยง
 4. ประชาสัมพันธ์ด้าน ศาสตร์ชะลอวัย และสำนักวิชา ได้เป็นที่รู้จัก
 5. ประชาชนและชุมชน มีความรู้ ในการดูแลสุขภาพ

 

การประเมินโครงการ

  คะแนนผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความพึงพอใจระดับ 3.75 ขึ้นไป

 
ไฟล์แนบ : 4dTue24040.pdf  
ประกาศเมื่อ : 25/08/2563  
แก้ไขเมื่อ : 25/08/2563 เวลา : 14:42:52  
 

 

templatemo.com