QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
บริการความรู้สุขภาพ และการดูแลตนเองในแบบชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
 
  หลักการและเหตุผล: 
ในฐานะที่สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิประสาทความรู้
ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยให้แก่นักศึกษา จึงเห็นควรมีการเผยแพร่ความรู้และหลักวิชาที่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปผู้สนใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลสุขภาพได้  
 
  วัตถุประสงค์  
5.1  ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตามแนวทางเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้อย่างปลอดภัย  
5.2  เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องมือทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการ ในการดูแลสุขภาพตัวเองในลำดับต่อไป 
5.3  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้รวมถึงการฝึกการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์  
5.1  ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตามแนวทางเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้อย่างปลอดภัย  
5.2  เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ เบื้องต้น ด้วยการใช้เครื่องมือทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้บริการ ในการดูแลสุขภาพตัวเองในลำดับต่อไป 
5.3  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้รวมถึงการฝึกการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป
 
ไฟล์แนบ : OqTue34136.pdf  
ประกาศเมื่อ : 25/08/2563  
แก้ไขเมื่อ : 25/08/2563 เวลา : 15:52:31  
 

 

templatemo.com