QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
เปิดรับสมัคร นศ. ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2564
 
 
เรียน นักศึกษา/ผู้สนใจ
 
กำหนดการเปิดรับนักศึกษา ปี 2564 (สถานที่เรียน กทม. อโศก)
1. รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ (เว็บ มฟล.) วันที่ 14 ม.ค. - 22 เม.ย. 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 6 พ.ค. 2564
3. การจัดสอบสำนักวิชาฯ ระดับ ป.โท
3.1 ป.โท สาขาตจวิทยา และ ป.เอก ทุกสาขาวิชา (ตจวิทยา,เวชศาสตร์ฯ,วิทยาศาสตร์ฯ)
1) สอบข้อเขียน (ตจ.พื้นฐาน+ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564
3.2 ป.โท สาขาเวชศาสตร์ฯ
1) สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564
3.3 ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ฯ
1) สอบข้อเขียน (วิทย์ฯ พื้นฐาน + ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 2564
5. สามารถสมัครได้ที่ https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/8688.html
 
Website : http://anti-aging.mfu.ac.th/index.php
ฝาก นศ. ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจด้วยนะครับผกแดหำดผกหดหดเรียน นักศึกษา/ผู้สนใจ
 
กำหนดการเปิดรับนักศึกษา ปี 2564 (สถานที่เรียน กทม. อโศก)
1. รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ (เว็บ มฟล.) วันที่ 14 ม.ค. - 22 เม.ย. 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 6 พ.ค. 2564
3. การจัดสอบสำนักวิชาฯ ระดับ ป.โท
3.1 ป.โท สาขาตจวิทยา และ ป.เอก ทุกสาขาวิชา (ตจวิทยา,เวชศาสตร์ฯ,วิทยาศาสตร์ฯ)
1) สอบข้อเขียน (ตจ.พื้นฐาน+ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564
3.2 ป.โท สาขาเวชศาสตร์ฯ
1) สอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564
3.3 ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ฯ
1) สอบข้อเขียน (วิทย์ฯ พื้นฐาน + ภาษาอังกฤษ) วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564
2) สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 1 มิ.ย. 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 8 มิ.ย. 2564
5. สามารถสมัครได้ที่ https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/8688.html
 
Website : http://anti-aging.mfu.ac.th/index.php
ฝาก นศ. ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สนใจด้วยนะครับ
 
 
ประกาศเมื่อ : 23/02/2564  
แก้ไขเมื่อ : 23/02/2564 เวลา : 15:19:03  
 

 

templatemo.com