QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

NEWS

 
ประกาศผู้มีสิทธ์เข้า้รียนFellowship สิงหาคม 2564
 
 
certifite Fellowship in Dermatology  
1..พญ.วิภา   สุวรรณชีวะศิริ   
2. นพ. ธนภัทร์  จิตรไทย
certifite fellowship in  Anti – aging regenerative Medicine 
1.พญ.วิภา   สุวรรณชีวะศิริ  
2. นพ..นภภณ  อิฐรัตน์
certifite fellowship in  Anti – aging regenerative  science
1.นางกิตติมา  เหล่าประภัสสร
2. น.ส.อิษสยา  หล่อจิตรสะอาด
 
 
ประกาศเมื่อ : 30/07/2564  

 

templatemo.com