QUICK CONTACT   facebook
Tel: 02-6644360
Email: jeeraphat.sor@mfu.ac.th

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยมีหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ACTIVITIES

 
รวมรูปภาพกิจกรรม: กิจกรรมงานวันเทิดพระเกียรติ และสัมมนาวิชาการด้านโภชนาการเพื่อการชะลอวัยฯ[ 2013-08-22 15:57:01 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1] 

templatemo.com